Kendo Shinmeikan Doitsu Dojo  
 
Kendo Shinmeikan Doitsu Dojo
Shinmeikan Kendo -  Deutsch Shinmeikan Kendo - Japanese